news_icon

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ผู้ฝึกสอน กีฬาเทควันโด ระดับ ชาติ ภาค 1 กรุงเทพ

วันที่ 09 สิงหาคม 2017 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

ใบขึ้นทะเบียนบุคคลากรการกีฬา

 

1.ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมทุกท่านชำระค่าสมัครการเข้าร่วมอบรมให้เสร็จสินภายในวัน ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
ช่องทางการชำระค่าสมัคร
- เงินสด ณ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
- โอนเงินเข้าบัญชี  นายธีรศักดิ์ ไชยภาณุรักษ์ และ / หรือ นางปัทมาพร  แม็คไบร์ด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย รามคำแหง 
เลขบัญชี 099-245246-0
 
2.สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมที่ยังส่งเอกสารการสมัครยังครบ กรุณาส่งให้ครบภายในวันที่ 1 กันยายน 2560
 
3.ให้ download ใบขึ้นทะเบียนบุคคลกรการกีฬา พร้อมทั้งแนบเอกสาร(เหมือนใบสมัคร) ส่งเพิ่มอีก 1 ชุด (ส่งก่อนวันอบรมหรือส่งวันอบรมก็ได้)
 
4.แจ้งไซค์เสื้อของการอบรม(body Fit) มาที่ E-mail  :  chaiphanurak@hotmail.com