news_icon

ประกาศเลื่อน โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค - ภาค 1 กรุงเทพ

วันที่ 15 สิงหาคม 2017 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

                ตามที่  สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค -  ภาค 1 จ.กรุงเทพมหานคร ณ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่  18-22   กันยายน 2560 นั้น
                ในการนี้ เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจในช่วงเวลาดังกล่าว  สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ใคร่ขอแจ้งเลื่อนการจัดการอบรม จากเดิม ในระหว่างวันที่  18-22   กันยายน 2560  เป็นวันที่ 25-29 กันยายน 2560
                จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม