news_icon

ประกาศรายชื่อนักกีฬาผ่านการคัดเลือกประเภทพุมเซ่ รุ่น Cadet

วันที่ 02 มีนาคม 2015 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

รายชื่อนักกีฬาผ่านการคัดเลือกประเภทพุมเซ่ รุ่น Cadet

  1. ด.ช.ปวริศ  เรืองจุติโพธิ์พาน
  2. ด.ช.ภัทรพงษ์  เซ่งเมือง
  3. ด.ช.สิปปกร  เวชกรปฏิวงศ์
  4. ด.ญ.ธนพร  นาคมณี

 

หมายเหตุ  

ให้นักกีฬาทุกคนนำเอกสาร บัตรสายดำ  พาสปอร์ต  รูป ถ่ายหน้าตรง

พื้นหลังขาวขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป มามอบให้ที่สมาคมเทควันโด

แห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2558 และในวันที่ 7

มีนาคม 2558 ให้นักกีฬาทุกคน มารายงานตัวเพื่อทำการฝึกซ้อม

เวลา 09.00 น. ณ สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย