news_icon

ให้นักกีฬามารายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม

วันที่ 12 มกราคม 2016 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

ประกาศ

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

ที่ ส.ท.ท. พิเศษ/2559

 

เรื่อง   ขอให้นักกีฬามารายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม 

 

         ขอให้นักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ที่มีผลงานเหรียญทอง และเหรียญเงิน จาก

การแข่งขันในรายการดังต่อไปนี้ มารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม ใน วันจันทร์

ที่ 18 มกราคม เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโด  สมาคมกีฬาเทควันโดแห่ง

ประเทศไทย โดยให้นำชุดเทควันโดและอุปกรณ์ฝึกซ้อมมาด้วย

1.     กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44  จังหวัดนครสวรรค์ 

2.     การแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี

2558 รุ่นประชาชนทั่วไป

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                 ประกาศ ณ  วันที่ 11มกราคม 2559

                                                สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

 

 

  หมายเหตุ

หากนักกีฬาติดภาระกิจ กีฬามหาวิทยาลัยไทยแห่งประเทศไทย ให้มารายงานตัวไม่

เกินวันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559 หากนักกีฬาไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่า

สละสิทธิ์

 

 

โหลดประกาศ