news_icon

รับสมัครผู้ฝึกสอนและนักกีฬาประเภทพุมเซ่ เข้าร่วมอบรมรับความรู้จาก Grand Master Noh Hyungjun

วันที่ 20 มกราคม 2016 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

ประกาศ

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

เรื่อง     รับสมัครผู้ฝึกสอนและนักกีฬาประเภทพุมเซ่ เข้าร่วมอบรมรับความรู้

จากGrand Master Noh Hyungjun 

 

      ตามที่ จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ จากประเทศเกาหลีใต้

Grand Master Noh Hyungun มาเปิดครอสอบรมระยะสั้นเพื่อให้ความรู้กับผู้ฝึกสอน

และนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 08.30-

12.00 น. ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ตามความ

ทราบแล้วนั้น

      ในการนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ตามรายละเอียดดัง

ต่อไปนี้

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

  1. มีอายุ 17 ปี ขึ้นไป
  2. มีคุณวุฒิทางเทควันโดสายดำดั้ง 2 ขึ้นไป

 

หลักฐานของการสมัคร

  1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1 ใบ
  3. สำเนาบัตรสายดำ จำนวน  1  ใบ

 

กำหนดการอบรม

วันที่ 26 มกราคม 2559

  • เวลา 08.00 น. เริ่มลงทะเบียน
  • เวลา 08.30 น. เริ่มการอบรม   

 

สถานที่อบรม

   สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

               

ค่าธรรมเนียมในการอบรม

    คนละ 500 บาท

 

การแต่งกาย         

   ชุดเทควันโด (สีขาว)

 

การรับสมัคร

    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าผู้สมัครจะเต็ม (รับสมัครเพียง 30-50 คน หากเต็ม

จำนวนจะปิดรับสมัครทันที  หากจำนวนผู้สมัครเกินจำนวนที่สมาคมฯ กำหนดไว้ ขอ

สงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ส่งใบสมัครก่อน

 

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน       

 

                                                          ประกาศวันที่ 20 มกราคม 2559

                                                       สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

                                                                                                    

   รายละเอียดโครงการและใบสมัคร