news_icon

ขอให้นักกีฬามารายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม

วันที่ 28 มกราคม 2016 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

ประกาศ

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

ที่ ส.ท.ท. พิเศษ/2559

 

เรื่อง ขอให้นักกีฬามารายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม

           ขอให้นักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ที่มีผลงาน    เหรียญทอง และเหรียญเงิน

จากการแข่งขัน ในรายการกีฬามหาวิทยาลัยไทย ครั้งที่ 43 มารายงานตัวเพื่อเข้าร่วม

เก็บตัวฝึกซ้อใน ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโด

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย โดยให้นาชุดเทควันโดและอุปกรณ์ฝึกซ้อมมา

ด้วย

           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                 

                                                   ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 

                                                  สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

 

 

โหลดประกาศ