news_icon

ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมครั้งที่ 1

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2016 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมครั้งที่ 1 ตามราย

ชื่อดังต่อไปนี้

นายรามณรงค์  เสวกวิหารี 

นายวรัญชัย  จังศิริพรปกรณ์ 

นายฐิติทัต  สุขสวัสดิ์ ณอยุธยา 

นายรัฐธีย์ แหม่มเพชร 

นายยูลิสซิส ฮาลเลอร์ 

นางสาววิลาสินี  ขำศรีบุศ 

นางสาวรัชนีกร สูนประหัต 

นางสาวเบญจรัตน์ อย่างตระกูล 

นางสาววิภาวรรณ  ศิริพรเพิ่มศักดิ์

นางสาวอิศรินทร์  ทวีปถาวรวงศ์ 

นางสาวกาญจนา สุขีมาส 

 

   

   ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมในวัน

อังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโด

แห่งประเทศไทยโดยให้นำชุดเทควันโดและอุปกรณ์ฝึกซ้อมมาด้วย