about_title_icon

คณะกรรมการบริหารสมาคม

ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมฯ
 

นายเลิศ  นิตย์ธีรานนท์ อุปนายกคนที่ 1 และเหรัญญิก

 

นายธนา  สินประสาธน์  อุปนายกคนที่ 2

 

นายธนฑิตย์  รักตะบุตร  เลขาธิการ

 

นายพสุ  ณ เชียงใหม่ กรรมการและนายทะเบียน

 

นายไพโรจน์  มาอยู่ดี กรรมการและปฏิคม

 

นายทวีศิลป์  คำนวน กรรมการ

 

นายติณณ์  เผ่าวงศากุล กรรมการ

 

นายอาคม  จันทร์โต กรรมการ

 

นางสาวจตุพร  เหมวรรโณ  กรรมการ

 

นายบัญชา  บุญตานนท์  กรรมการ

 

นายสุวิชชา  เนติวิวัฒน์  กรรมการ