June

ธัญสินี มุขดา

Thunsinee Mookda

นักกีฬาเทควันโด ประเภท: พุมเซ่

ธัญสินี มุขดา ชื่อเล่นชื่อจูน

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนชินวร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงตอนปลายจากโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์และปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะบริหารและการจัดการ

เริ่มเล่นกีฬาเทควันโดตั้งแต่อายุ8ปี โดยได้รับการฝึกสอนจากอาจาร์ยวัชรินทร์ เจริญประกอบและอาจารย์นวลทิพย์ ปวีณชัยค่ะและได้เข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติในปี 2558 และคว้า1เหรียญทองจากประเภทฟรีสไตล์ทีมและ1เหรียญเงินจากประเภทฟรีสไตล์คู่ผสม ณ ประเทศไต้หวัน ปัจจุบันได้รับการฝึกสอนโดยโค้ชลี นายอน ธัญสินีได้รับโอกาสจากโค้ชลี นายอนทำให้ได้มีโอกาสไปแข่งขันจนได้รับรางวัลรวมถึงได้รับประสบการณ์อีกมากมาย

ผลงานระดับนานาชาติ

2563
 • เหรียญทอง ประเภทเดี่ยวหญิง Online 2020 World Taekwondo Asia Poomsae Open Championships
2562
 • เหรียญทอง ประเภทฟรีสไตล์ทีม Sea Games (ฟิลิปปินส์)
 • 1 เหรียญทอง ประเภทเดี่ยวหญิง 1 เหรียญทองแดง ประเภทฟรีสไตล์คู่ผสม 2nd Asian Open Taekwondo Championship (เวียดนาม)
 • เหรียญทองแดง ประเภทฟรีสไตล์คู่ผสม Changju World Matailarts Mastership (เกาหลีใต้)
 • 1 เหรียญทอง ประเภทครีเอทพุมเซ่ทีมหญิง 1 เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยวหญิง Pyeongchang World Taekwondo Hanmadang (เกาหลีใต้)
2558
 • 1 เหรียญทอง ประเภทฟรีสไตล์ทีม 1 เหรียญเงิน ประเภทฟรีสไตล์คู่ผสม Asian Junior Poomsae Championships (ไต้หวัน)

ผลงานระดับประเทศ

2563
 • เหรียญเงิน ประเภทเดี่ยวหญิง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
 • เหรียญทอง ประเภททีมหญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2561
 • เหรียญทองแดง ประเภท ฟรีสไตล์เดี่ยวหญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั่งที่ 34
 • 1 เหรียญทอง ประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิง 1 เหรียญทอง ปรเภทฟรีสไตล์คู่ผสม ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2560
 • เหรียญทอง ประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
 • เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2559
 • เหรียญทอง ประเภททีมหญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32
 • เหรียญทองแดง ประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2558
 • เหรียญเงิน ประเภททีมหญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31
 • เหรียญเงิน ประเภททีมหญิง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
 • 1 เหรียญทอง ประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิง 1 เหรียญทองแดง ประเภท ฟรีสไตล์ทีม ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2557
 • เหรียญเงิน ประเภททีมหญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30
 • เหรียญทอง ประเภททีมหญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2556
 • เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2554
 • เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยวหญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 • เหรียญทองแดง ประเภท เทควันโดแดนซ์

รางวัลที่ได้รับ

 • 2558 รางวัลเด็กและเยาชนดีเด่นแห่งชาติ