people_02

นางสาว พิชชาภา ธนกิเจริญพัฒน์

ผลงานระดับนานาชาติ

เหรียญเงิน ประเภททีมหญิง 28th Sea Games 2015

เหรียญเงิน ประเภททีมหญิง Asian Taekwondo Poomsae Championships 2014

เหรียญเงิน ประเภททีมหญิง 25th Sea Games 2009

เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง World Taekwondo Poomsae Championships 2013

เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยวหญิง 26th Sea Games 2011 เหรียญเงิน ประเภททีมหญิง 27th Sea Games 2013

เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยวหญิงและทีมหญิง Asian Taekwondo Poomsae Championships 2012

เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยวหญิง World Taekwondo Poomsae Championships 2011

 

ผลงานระดับประเทศ

เหรียญทองพุมเซ่ฟรีสไตล์ ประเภททีมผสม เทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทย พ.ศ. 2558  

เหรียญทอง ประเภทเดี่ยวหญิง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

เหรียญทอง ประเภทเดี่ยวหญิง กีฬามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

เหรียญทอง ประเภทเดี่ยวหญิง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

เหรียญทอง ประเภทเดี่ยวหญิง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

เหรียญทอง ประเภทเดี่ยวหญิง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39

เหรียญทอง ประเภทเดี่ยวหญิงและคู่ผสม กีฬามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

 

ผลงานด้านอื่นๆ  

ได้รับโล่รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2553

ได้รับเสื้อสามารถ จากจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับเสื้อสามารถ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับโล่นักกีฬายอดเยี่ยม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับเกียรติบัตรนิสิตผู้สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนผู้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน, ผู้มีมารยาทงาม, ผู้มีความตรงต่อเวลา, ผู้มีความเป็นผู้นำ ฯลฯ จากโรงเรียนราชินี เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2558

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2556

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทองดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2555 

ประเภท :

พุมเซ่