people_02

นาย พัฒนศิลป์ มูซอ

นาย พัฒนศิลป์ มูซอ (ซุป)

การศึกษา

วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยกาตรศาสตร์กำแพงแสน

(วท.บ.)วิทยาศาสตร์การกีฬา

 

ประวัติการทำงาน       

นิสิตฝึกงานสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

ประเภท :

-