ประกาศทั่วไป

ขยายวันการส่งเอกสารการรับรองการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ในปี พ.ศ.2565

22 December 2021

เดิมต้องจัดส่งเอกสารให้ถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ขอขยายเวลาจัดส่งเอกสารเป็นภายในวันที่ 20 มกราคม 2565

เอกสาร