ประกาศโครงการอบรม

โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค

28 October 2021

วันเวลาและสถานที่ อบรม

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและเป็นไปสถาณะการปัจจุบัน

สมัคร https://tkdthailand.simplycompete.com/events?eventType=All&invitationStatus=all&isArchived=false&pageNumber=1&itemsPerPage=12

เอกสาร