ประกาศเรียกตัว

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ ที่ผ่านการคัดเลือกตัวรอบที่ 1 เพื่อเตรียมตัวคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 2022 Asian Cadet & Junior Taekwondo Poomsae Championships

21 July 2022

ในการนี้ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัว ในรอบที่ 1 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการดังกล่าวตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ยุวชนชาย                                                         

1.       ด.ช.พงศกร              ทองดี                           

2.       ด.ช.กมลเทพ            สนธิเณร                       

3.       ด.ช.นิธิกร                ยิ้มประเสริฐ                  

4.       ด.ช.ณัฎฐากร            นิยมกูล                         

5.       ด.ช.ภูมิใจ                 อภิญญาปัญจะ              

6.       ด.ช.รัชพล                ใยบัว                           

7.       ด.ช.มนัสวินท์           เรืองดำ                        

8.       ด.ช.ศุภณัฐ                เรืองดำ                        

ยุวชนหญิง                    

1.       ด.ญ.เบญญทิพย์        นาเวียง                         

2.       ด.ญ.ศศิชญาณ์          แก้วประเสริฐ                

3.       ด.ญ.ปูริดา                ศิลาอ่อน                       

4.       ด.ญ.ปุณิกา               อยู่บุรี                           

5.       ด.ญ.นภชนก            เศรษฐดาธร                   

6.       ด.ญ.รินรดา              น้ำทองไทย                   

7.       ด.ญ.ณิฌา                 ท้าวสกุล                       

เยาวชนชาย

1.       นายกรัญญู               อ่อนนางาม                   

2.       นายธนา                  เขียวลายเลิศ                  

3.       นายชัชวาลย์             อาชีวะ                          

4.       นายพีรชาญ              มานะมุ่งประเสริฐ          

5.       นายอัครวีร์               ศรีสุวรรณ์                     

6.       นายจิรภัทร               ทองมาก                       

7.       นายธนันท์พงศ์         หวงสุวรรณากร              

8.       นายพชรพล             คำกรลือชา                    

9.       นายปภังกร              ธีรสรไกร                      

10.   นายพีรพัฒน์             ตระการวิจิตร                 

เยาวชนหญิง

1.       น.ส.ณัฐกฤตา           ปิ่นอมร                        

2.       น.ส.ภัคจิรา             นวลสา                         

3.       น.ส.สาริศา               นาคเกษม                      

4.       น.ส.รัชฎาวัลย์          ตะเพียนทอง                 

5.       น.ส.ชลกร               ชยวัฑโฒ                      

6.       น.ส.ชุติกาญจน์         ลาภนิตยพันธ์                

7.       น.ส.สิริยาพร​            แสง​ช่วง                       

8.       น.ส.ญาน่า วัลยเพชร์ วอซาสกา                      

9.       น.ส.ฐิตารีย์              แก้วโอฬารวสุ​                

10.   น.ส.สาริศา              ไทยทองหลาง                

11.   น.ส.วัชรกุล              ลิ้มจิตรกร                      

เอกสาร