ประกาศเรียกตัว

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 2022 Asian Cadet & Junior Taekwondo Poomsae Championships

27 July 2022

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัว ในรอบสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการดังกล่าวตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ยุวชนชาย

1. ด.ช.กมลเทพ สนธิเณร

2. ด.ช.นิธิกร ยิ้มประเสริฐ

3. ด.ช.ณัฎฐากร นิยมกูล

4. ด.ช.ภูมิใจ อภิญญาปัญจะ

5. ด.ช.รัชพล ใยบัว

6. ด.ช.ศุภณัฐ เรืองดำ

ยุวชนหญิง

1. ด.ญ.เบญญทิพย์ นาเวียง

2. ด.ญ.ศศิชญาณ์ แก้วประเสริฐ

3. ด.ญ.ปูริดา ศิลาอ่อน

4. ด.ญ.นภชนก เศรษฐดาธร

5. ด.ญ.ณิฌา ท้าวสกุล

เยาวชนชาย

1. นายกรัญญู อ่อนนางาม

2. นายพีรชาญ มานะมุ่งประเสริฐ

3. นายอัครวีร์ ศรีสุวรรณ์

4. นายพีรพัฒน์ ตระการวิจิตร

เยาวชนหญิง

1. น.ส.ณัฐกฤตา ปิ่นอมร

2. น.ส.รัชฎาวัลย์ ตะเพียนทอง

3. น.ส.ชุติกาญจน์ ลาภนิตยพันธ์

4. น.ส.สิริยาพร แสงช่วง

5. น.ส.วัชรกุล ลิ้มจิตรกร

ในการนี้ ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อฝึกซ้อม ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ในส่วนรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมผู้ฝึกสอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่มารายงานตัว และขอให้นักกีฬา ทุกคนนำชุดตรวจ ATK ของตัวเองมาตรวจก่อนรายงานตัวด้วย

เอกสาร