news_icon

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพิเศษเพื่อพัฒนานักกีฬาเทควันโด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2014 โพสต์โดย Admin Taekwondothai

ประกาศ

สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. พิเศษ/2557

 

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพิเศษเพื่อพัฒนานักกีฬาเทควันโด

 

สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีคุณสมบัติตรงตามที่สมาคมฯ กำหนด เพื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษเพื่อพัฒนานักกีฬาเทควันโด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. 1. นายพงศกร โศรกหาย
 2. 2. นายพงศ์ศุลี ทองไพบูลย์
 3. 3. นายสุธีรัตน์ มีสวัสดิ์
 4. 4. นายชยพล ธำรงราชภัฏ
 5. 5. นายวิมุติ ไชยพันธุ์
 6. 6. นายณัฐกิตติ์ สังวรกิจฤชัย
 7. 7. นายวงศ์วรัญ ชูสงค์
 8. 8. นายสิรวัฒน์ หมัดสะอาด
 9. 9. นายภาสวิชญ์ ราชนิกุล
 10. 10. นายธนวัฒน์ ขนวนคราม
 11. 11. นายธีระพงศ์ บุตรกลับ
 12. 12. นายเรียว เอี่ยมเรไร
 13. 13. นายคุณัชพงศ์ สวัสดี
 14. 14. นายอธิเมศร์ วงษ์ศรีเผือก
 15. 15. นายธีทัต สวนพลอย
 16. 16. นายดิลกธรรม เปรมมณี
 17. 17. นายธนวัฒน์ วงศ์น้อย
 18. 18. ด.ช.จิรเกรียติ อธิลาภ
 19. 19. ด.ช.ณัฐดนัย ภาพิตธิติโชติ
 20. 20. ด.ช.กอบกล้า ตระกูลเกิด
 21. 21. ด.ช.จีระวัฒน์ นาดทอง
 22. 22. ด.ช.จิณณะ ทองเจริญพานิช
 23. 23. ด.ช.วสันต์ ทองมณี
 24. 24. ด.ช.นันธวัฒน์ ทรัพย์วิก
 25. 25. ด.ช.เสฏฐวุฒิ ศรีทับทิม
 26. 26. นางสาวบุษยรักษ์ เรืองดิษฐ์
 27. 27. นางสาวปิยธิดา สามารถไทย
 28. 28. ด.ญ.ฐานิดา ดาราสูรย์
 29. 29. ด.ญ.พัสวี ชีวประภาวงศ์
 30. 30. ด.ญ.รัตนวารี สีหะ
 31. 31. ด.ญ.สุพิชญนันทน์ จรรยาธนากรฑ์
 32. 32. นายกรกช ศรีประเทศ
 33. 33. นายดำรงศักดิ์ ชูแก้ว
 34. 34. นางสาวบุศกร เดชดี
 35. 35. นางสาวทัตพิชา สกุลกิตติยุต
 36. 36. นางสาวภัสสุภา เรืองเวช

 

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว ประชุมรับทราบกฎระเบียบและร่วมฝึกซ้อมในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโด สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย โดยขอให้เตรียมชุดเทควันโด (ถ้ามี) หรือเสื้อยืดคอกลม และกางเกงวอร์มขายาวมาเพื่อใส่ในการฝึกซ้อมด้วย


 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 


ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 
สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

 

PDF DOWNLOAD