news_icon

ระเบียบการแข่งขัน GH Bank เทควันโด ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

วันที่ 03 มีนาคม 2015 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

 การรับสมัคร 

การรับสมัครให้สมัครแข่งขันแบบ Online เท่านั้น    ในวัน และ เวลา ที่กำหนด  พร้อม

ชำระเงิน

สมัคร Online  ตั้งแต่วันที่  1-23 มีนาคม 2558 

ที่เว็บไซต์     http://fightingtkd.com/TKD_WEB/index.php?MatchId=66

 

เมื่อสมัครแข่งในเว็บไซต์ เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อม

แนบสำเนาการโอนเงินค่าสมัครแข่ง  มาที่    สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด  ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02-3691518 แฟกซ์ 02 – 3193869 (ส่ง

เอกสารวันสุดท้ายวันที่ 23 มีนาคม 2558) หากเลยเวลาที่กำหนดทางสมาคม

จะไม่รับเอกสารโดยเด็ดขาด

 

DOWNLOAD เอกสาร