news_icon

รายชื่อผู้สมัคร คัดเลือกตัวนักกีฬาประเภทพุมเซ่เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

พุมเซ่ชาย

 1. นายสหพันธ์  สุขเพียร
 2. นายชัยสิทธิ์  ขวัญบุญ
 3. นายศตวรรษ  ชมชื่น
 4. นายคณวัฒน์ สุขเจริญ

 

พุมเซ่หญิง

 1. นางสาวเกษรา  เกียรติอัชวะชัย
 2. นางสาวทัศนา  แมนโซ
 3. นางสาวพิชชาภา  ธนกิจเจริญพัฒน์
 4. นางสาวศลิษา  อำนวยชัย
 5. นางสาวฐิติมา  สุธากุลวิรัฐ
 6. นางสาวฐิตาภัทร์  คงสุนทร
 7. นางสาวกิตติญา  จิตระบอบ

 

พุมเซ่ฟรีสไตล์หญิง

 1. นางสาวณิชาพัชร์  สายกระสินธ์

 

พุมเซ่ฟรีสไตล์ชาย

 1. นายปิยชนน์  เกษรมาลา
 2. นายพงศ์ภรณ์  สุวิทยารักษ์
 3. นายเน คำวงค์ษา
 4. นายศักดินันท์  คงกระพัน
 5. นายก้องภพ  ศิรินันท์

 

หมายเหตุ

กำหนดการคัดตัวรอบที่ 1 วันอังคารที่1 มีนาคม พ.ศ. 2559  ให้นักกีฬามาลงทะเบียนเวลา 13.00-13.30น. และทำการคัดตัว เวลา 14.00น.เป็นต้นไป