ชวิษฐ์ ทรัพย์พาณิชย์

Chawit Sappanich

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 3

ผลงาน

- กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 : ราชมงคลธัญบุรีเกมส์, 2561, ปทุมธานี