เมธาสิทธิ์ พงศ์ยมัด

Methasith Pongyamud

ผู้ตัดสิน ประเภท: พุมเซ่ Class 3 เคียวรูกิ Class IR

ผลงาน

- GH Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561-2563 ประเภทท่ารำ