อ.นพ. กรกฎ พานิช

Korakod Panich

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

2539
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2546 
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

2551 
ประกาศนียบัตร สาขาเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน